เวลา 10.00 น. นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในงาน ถือหุ้นลุ้นโชค ของสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีประธานกรรมการ ผู้จัดการ สมาชิกสหกรณ์ ร่วมต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด การจัดงานถือหุ้นลุ้นโชค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการออมเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์มีเงินออมใช้จ่ายในยามจำเป็น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจับฉลากลุ้นโชคแก่ผู้ถือหุ้นในสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด และตักไข่ปลาพาโชค พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนเฉพาะวันงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว