เวลา 09.30 น. นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 18 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมซึ่งในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรและโครงการสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดการใช้สารเคมีการเกษตรด้วยระบบสหกรณ์ โดยการการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการเพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดไวhโดยเน้นที่ 1) การทำงานที่ตอบโจทย์ตามนโยบาย 2) การจัดทำแผนการทำงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ 3) การจัดวางระบบงานและระบบการจัดคนในการทำงาน 4) บุคลากรของหน่วยงานควรสร้างการรับรู้งานที่ชัดเจน