วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ศรีนาราง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำร้าน ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ในการร่วมนำสินค้าของกลุ่มเกษตรกรมาร่วมจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ที่กลุ่มเกษตรผลิตขึ้น และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าไท ผ้าท่อบ้านไร่ ไม้ตาลดัดขา ผลิตภัณฑ์มีดพร้า กระท้า ขวาน เป็นต้น โดยในการวางจำหน่ายหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และต่างให้ความสนใจสินค้าต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างตลาดและมีตลาดรองรับเพื่อจัดจำหน่าย และกระจายสินค้า ซึ่งการจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต ที่มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการ รวบรวม แปรรูป พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสมาชิกเกษตรกร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค โดยผ่านร้านค้าสหกรณ์เป็นจุดจำหน่าย และกระจายสินค้าตรงถึงผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าของสมาชิกเกษตรกร