วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด  ในจำหน่ายผักปลอดภัย ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาหนองฉาง ซึ่งในการนี้ได้แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ฯ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผักปลอดภัย โดยการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย” ของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยการจัดจำหน่ายของขบวนการสหกรณ์ในครั้งนี้เป็นการทำการตลาดโดย นำผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมาจัดจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ซึ่งผักที่นำมาจำหน่ายล้วนเป็นผักที่ปราศจากสารเคมี และเพื่อเป็นผลดีแก่ผู้บริโภคอีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรพร้อมทั้งมีตลาดรองรับ โดยในช่วงแรกของการทำการตลาด มีสหกรณ์นำผลผลิตมาจำหน่าย ทั้งสิ้น 3 สหกรณ์ คือ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด และจะจำหน่ายในทุกวันเสาร์ อาทิตย์ โดยจะผลัดเปลี่ยนผลผลิตของสหกรณ์ต่าง ๆ มาวางจำหน่าย ต่อไป