วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมตรวจเยี่ยมร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และเยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด โดยในการนี้ได้ให้คำแนะนำ ส่งเสริม การดำเนินงานของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ได้นำสินค้าอุปโภค บริโภค ของเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์มาจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ผ่านร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เป็นจุดจำหน่าย และกระจายสินค้าตรงถึง ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ได้เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีในการร่วมนำสินค้าเกษตรกรรมของเกษตรกรมาว่างจำหน่ายบริเวณสหกรณ์ เปิดเป็นตลาดสินค้าเกษตรในทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน ต่อไป