วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลทำนาและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ พื้นที่โคกหนองนาตากะยาย บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ตามที่นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดระบบการปลูกข้าว ตามมาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน โดยกำหนดช่วงระยะเวลาการปลูกข้าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เศรษฐกิจและสังคม และกำหนดแนวทางสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกร ได้มีส่วนร่วมและตัดสินใจในการปฏิรูปและปรับตัวเข้าสู่ระบบการปลูกข้าวแบบใหม่อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการบูรณาการด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพื้นที่โคกหนองนาตากะยาย เป็นการนำรูปแบบ "โคก-หนอง-นา โมเดล " มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ ดังกล่าว ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2563 แก่เกษตรกรจาก 8 อำเภอ รวมทั้งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และมอบใบรับรอง GAP ให้กับเกษตรกร จำนวน 7 ราย โดยในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและโยนกล้า ขับรถดำนาปักดำกล้าข้าว ในพื้นที่แปลงทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาตากะยาย ที่มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 8 ไร่