วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และนายอนุสรณ์ ศรีนาราง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ ที่ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือในระบบสหกรณ์ ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อพัฒนาให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกและเกษตรกรในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรด้วยการเลี้ยงกระบือตามแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาการขาดทุนจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้า ในกรณีที่ประสบภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง ภัยจากโรคระบาด และภัยทางด้านเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพการยกระดับการเลี้ยงกระบือให้เป็นอาชีพหลักทางการเกษตรที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่สมาชิกและเกษตรกรในชุมชน ตลอดจนพัฒนาสหกรณ์เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพทางการเกษตรครบวงจร ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระบือไทย สร้างวิถีการผลิตใหม่ที่มีความเข้มแข็งอันเกิดจากภายในของตัวเกษตรกรและชุมชนเอง สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยปัจจุบันมีกระบือหมุนเวียนในฟาร์มกว่า 100 ตัว