วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด พร้อมด้วย นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด โดยในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,142 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 97,881,399.96 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.07 มีการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน และมีปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 149,971,115.48 บาท โดยในการนี้สหกรณ์จังหวัดฯ ได้แนะนำต่อที่ประชุมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมได้แนะนำ ส่งเสริม ถึงคุณค่าการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยให้สมาชิกมีความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของสหกรณ์ ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อจุดมุ่งหมายให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พึงให้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้สหกรณ์ยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักการสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์ ต่อไป