สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณตลาดกลางของสหกรณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี การดำเนินงานของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,094 คน ระหว่างปีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจกับสมาชิกและสหกรณ์อื่น โดยรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น จำนวน 143,274,846.93 บาท ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น จำนวน 58,047,836.41 บาท จัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก จำนวน 49,965,753.41 บาท และรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายและแปรรูป จำนวน 13,297,859.00 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ จำนวน 528,674.35 บาท

นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ศรีนาราง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนายปรีดา รอดนวล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมฯ โดยได้แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์วิเคราะห์ต้นทุนเงินที่นำมาให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระทั้งของสหกรณ์และของสมาชิก แสวงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์และของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์หรือสมาชิกประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหนี้สินของสมาชิก ขอให้ใช้วิธีการสหกรณ์เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา และควรคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ ที่สมาชิกพึงมีต่อสหกรณ์ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยดำเนินงานตามหลักการสหกรณ์ โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก และหลักการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ตลอดจนแนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ