วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง”Mask & Fashion Karen ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือ ณ บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมีนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายอนุสรณ์ ศรีนาราง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน โดยโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มพี่น้องราษฏรบนพื้นที่สูง ได้แสดงศักยภาพ ภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านวิถีการทอผ้า และได้รับการพัฒนายกระดับ จนออกมาเป็นผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัยสวยงาม เพิ่มมูลค่าของผ้าและมีคุณค่าทางภูมิปัญญา ต่อไป