วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดสาลวนาราม (วัดหนองจอก) ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสร้างการรับรู้ เผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป พร้อมมอบป้ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ จำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 100,000 บาท และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้านค้าของกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านในจังหวัดอุทัยธานีที่มาร่วมจำหน่ายสินค้า อีกทั้งได้มอบพันธุ์ปลา และข้าวสารให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยในโอกาสนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11,12,14,15 นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,16,17,18 นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมงาน