วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในกิจกรรม โครงการออมทรัพย์ความดี ประจำปี 2564 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมออมทรัพย์ความดี ประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออมเงินอย่างน้อยวันละ 1 บาท เมื่อถึงวันสหกรณ์แห่งชาติจะดำเนินการรวบรวมเงินที่ร่วมกันออมเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งในปี 2564 ได้พิจารณามอบเงินออมทรัพย์ร่วมสมทบกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทำประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม และผู้ด้อยโอกาส ต่อไป