วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นำโดยนายนรสีห์  สุดวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ร่วมรับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบ (Conference) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรม แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์