วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด โดยให้คำแนะนำส่งเสริมเรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจกัญชงโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยคณะกรรมการดำเนินการฯ มีมติเข้าร่วมโครงการฯ กำหนดแผนและแนวทางในการประสานผู้ประกอบการเพื่อร่วมจัดทำแผนการผลิตและแผนการตลาด วางแผนประชุมชี้แจงเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ และวางแผนให้สหกรณ์ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อขอใบอนุญาตหลักในการนำเข้า ต่อไป การดำเนินโครงการผลิตกัญชงแบบครบวงจรของสหกรณ์การเกษตร จะช่วยให้สหกรณ์และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง มีรายได้ที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ