ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ” เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของสหกรณ์ตนเอง และสามารถกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในพิธีเปิดการอบรม นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายสุเทพ คำไพเราะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์”