วันที่ 9 เมษายน 2564 นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา มอบหมายให้ นายนรสีห์  สุดวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ และขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด เพื่อตรวจสอบเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฯ พร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินโครงการฯอย่างเคร่งครัด