วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) และที่ปรึกษาคณะทำงาน เช่น หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ผู้แทนอัยการจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนสหกรณ์จำนวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จำกัด และ 2) สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จำกัด เข้าร่วมประชุม โดยมีมติให้แก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ และให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ในส่วนสหกรณ์ที่ยังปิดบัญชีไม่ได้ให้ดำเนินการปิดบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่องทางบัญชีให้แล้วเสร็จ