วันที่ 21 เมษายน 2564 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางอมรรัตน์ อภิเดช เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่ กลุ่มเกษตรกรมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือ การรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 มกราคม 2564 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนำ ส่งเสริม และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรฯ ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาคุณภาพหนี้ของกลุ่มฯ แก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิก การส่งเสริมอาชีพสมาชิก ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และประชาสัมพันธ์ให้งดการเผาเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร ตลอดจนแนะนำให้กลุ่มเกษตรกรกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019