วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจน ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และให้สอดคล้องกับแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ตัวชี้วัด สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 88 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อย ร้อยละ 24 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี และแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา