วันที่ 26 เมษายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และการเชื่อมโยงการตลาด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 402/2564 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง อนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งมีกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดอุทัยธานีเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 30 แปลง งบประมาณรวม 83.78 ล้านบาท ประกอบด้วย แปลงใหญ่อ้อย จำนวน 6 แปลง แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จำนวน 6 แปลง แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แปลง แปลงใหญ่สับปะรด จำนวน 3 แปลง แปลงใหญ่มะม่วง จำนวน 2 แปลง แปลงใหญ่ทุเรียน แปลงใหญ่พืชผัก แปลงใหญ่ถั่วเหลืองฝักสด และแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อย่างละ 1 แปลง โดยที่ประชุมคณะกรรมมาการได้อนุมัติในหลักการและกรอบวงเงินตามที่กลุ่มแปลงใหญ่แต่ละแปลงได้ขอรับการสนับสนุน