วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายนรสีห์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รองประธานคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการท่านอื่น ๆ อีก 6 ท่าน เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการสหกรณ์ที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการปกติ วัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจำหน่าย
จำนวน 2,000,000.00 บาท
2. โครงการส่งเสริมการผลิตและเมล็ดพันธุ์ดีฯ (โครงการพิเศษ)
จำนวน 3,000,000.00 บาท
พร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติขยายเวลาการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์ ขยายเวลาการชำระหนี้ไปจนถึง 30 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 1 ปี