วันที่ 29 เมษายน 2564 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ทับเสลา และนางสาวทิพวรรณ์ พึ่งป่าลำธาร นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย จำกัด  โดยมีสาระสำคัญ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว และเรื่องพิจารณาส่งคืนต้นเงิน (บางส่วน) พร้อมดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ 30 เมษายน 2564 ณ นิคมสหกรณ์ทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี