วันศุกร์ที่  4 มิถุนายน 2564 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะกรรมการอีก 13 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ ของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 แห่ง และขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ 2 แห่ง ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 20 แห่ง เป็นเงิน 8,400,000 บาท และขอขยายระยะเวลา 2 แห่ง เป็นเงิน 444,000 บาท