วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามงานและโครงการสำคัญที่จะร่วมดำเนินการขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร พัฒนาองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแปรรูป พร้อมทั้งสร้างช่องทางการตลาดให้กับลูกหลานเกษตรกร โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับกระทบจกการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการส่งเสริมการปลูกกัญชงในสถาบันเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐ ในการเป็นผู้ผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) และหลักนำทางธรรมชาติ (RGP) โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ และโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปี 2564 ซึ่งในจังหวัดอุทัยธานี มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด ซึ่งดำเนินการขยายซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ของลูกหลานเกษตรกร ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาดทั่วประเทศ เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิก มีความมั่นคงในอาชีพ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยเน้นย้ำให้ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร และประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกัน เร่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองต่อไป