วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์” ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์และแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเชื่อของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่สหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ จำนวน 8 สหกรณ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ทีมโค้ช รวมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย