วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายศักดิ์ชัย  ไชยพุธ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีการติดตามผลการดำเนินโครงการปรับสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร โดยจังหวัดอุทัยธานีมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 สหกรณ์ ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์การตลาด และสิ่งปลูกสร้างทางการเกษตร จำนวน 27 รายการ งบประมาณ 174 ล้านบาท รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินโครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมถึงแนะนำให้ส่งเสริมสหกรณ์จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า โดยมี นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ทับเสลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้แทนภาคประชาชนสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี