วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายพีระพล ตัณฑโอภาส) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีนายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตร มีความรู้พื้นฐานของผู้ประกอบการนำไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อจำหน่าย และส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน  สานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 14 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 ณ รีสอร์ทสุขทวี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี