วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.30 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไตรมาสที่ 4 โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายถอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ ณ จุดถ่ายทอดสัญญาณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีร่วมประชุมทางไกลในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการติดตามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป