ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
🌺 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) (ครั้งที่ 1)
🌺 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ครั้งที่ 2)
🌺 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบลงทุน) 
🌺 โครงการอบรมบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างของสมาชิกสหกรณ์
🌺 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ครั้งที่ 1
🌺 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ครั้งที่ 2
แผนงานบุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมหลัก 🌺 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร
กิจกรรหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
 🌺 ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร(นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)
ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก 🌺 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

ผลผลิต/โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก 🌺 เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
🌺เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบเงินอุดหนุน)
🌺 เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ
ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
🌺 พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก  ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
🌺 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต/โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
🌺 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
🌺 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
🌺 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
🌺 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย
🌺 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP
🌺 พัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์