วิสัยทัศน์ (Vision)
                                              มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  เป็นองค์กรส่งเสริมสถาบันชุมชนและครอบครัว บนพื้นฐานอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์และหลักธรรมาภิบาล

                                                                                                       พันธกิจ (obligation)
                                                           

                                                                   พันธกิจที่ 1 แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
                                                                   พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
                                                                   พันธกิจที่ 3 สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน
                                                                   พันธกิจที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสหกรณ์ให้มีศักยภาพ คุณภาพ และคุณธรรม

                                                                                                         ยุทธศาสตร์ (Strategy)
                                                            1. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มเเข็ง

                                                                    ( กลยุทธ์ )   1. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเเละสู่ดีเด่น

                                        2. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์การยกระดับชั้น

                                        3. ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีระบบธรรมาภิบาลในองค์กร

                                        4. สร้างระบบป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์

                                        5. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                        6. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินในระบบสหกรณ์

                                     2. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

                               ( กลยุทธ์ ) 1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ

                                         2. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

                                         3. พัฒนาสหกรณ์และกุล่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตร

                                     3. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลิตเกษตรมาตรฐาน

                               ( กลยุทธ์ ) 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

                                         2. พัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า

                                         3. พัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าสหกรณ์

                                         4. พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยครบวงจร

                                         5. พัฒนาตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                      4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสหกรณ์ให้มีศักยภาพ คุณภาพ และคุณธรรม

                               ( กลยุทธ์ ) 1. พัฒนา Smart Officers

                                         2. พัฒนา Smart Farmers and Members

                                         3. พัฒนา Smart Managers

                                         4. พัฒนา Smart Directors