สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
arrowred1 1. จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
     (1) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามผลิตภัณฑ์  pdf
     (2) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกประเภทผลิตภัณฑ์  pdf
     (3) แสดงกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกประเภทผลิตภัณฑ์  pdf
     (4) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกประเภทผลิตภัณฑ์  pdf
arrowred1 2. ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
      (1) แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัด  pdf
arrowred1 3. จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
     (1) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  pdf
     (2) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  pdf