สารสนเทศสหกรณ์  
 google play 16 1. จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  

      (1) แสดงข้อมูลสหกรณ์ภายในจังหวัดเเยกประเภทสหกรณ์

pdf
      (2) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดเเยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
      (3) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ pdf
      (4) แสดงข้อมูลกราฟสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ pdf
google play 16   2. ทำเนียบสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
      (1) แสดงข้อมูลทำเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัด pdf
google play 16  3.หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
    (1) แสดงหลักเกณฑ์การใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์ pdf
     (2) แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภท pdf
     (3) แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ โดยเเยกเป็น  2 กราฟ pdf
     (4) แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
     (5) แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์ pdf
 google play 16  4. ธุรกิจของสหกรณ์ในเเต่ละประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
      (1) แสดงข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในเเต่ละด้าน pdf
      (2) แสดงกราฟข้อมูลธุรกิจในเเต่ละด้าน pdf
 google play 16 5. การมีส่วนร่วมของสมาชิก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
      (1) แสดงข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจในเเต่ละด้าน pdf
      (2) แสดงข้อมูลกราฟสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจในเเต่ละด้าน  pdf
 google play 16  6. สินค้าเเละบริการหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
     (1) แสดงข้อมูลสินค้าเเละบริการหลักของสหกรณ์โดยเเยกประเภทสหกรณ์ pdf
      (2) แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลสินค้าเเละบริการหลักของสหกรณ์โดยเเยกประเภทสหกรณ์  pdf
 google play 16  7. สถานภาพทางการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
      (1) แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์แยกประเภทสหกรณ์  pdf
      (2) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกประเภท   pdf
 google play 16  8. อุปกรณ์การตลาด ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
      (1) แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของเเต่ละสหกรณ์ภายในจังหวัด pdf
      (2) แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาดแยกตามสถานะการใช้งาน pdf
      (3) แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดตามแหล่งเงินทุน pdf
      (4) แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน pdf
google play 16 9. ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
      (1) แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณืที่รวบรวมได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้ pdf
      (2) แสดงข้อมูลกราฟ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณืที่รวบรวมได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้ pdf
google play 16 10. สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  pdf