สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
bookmark new 1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564   
     (1) แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร   pdf
     (2) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร   pdf
     (3) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร   pdf
     (4) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร   pdf
bookmark new 2. ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564    
     (1) แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด    pdf
bookmark new 3.หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร         ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  
    (1) แสดงหลักเกณฑ์การใช้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร pdf
    (2) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านจัดมาตรฐานแยกตามประเภท pdf
    (3) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรโดยระบุเป็นรายข้อ pdf
     (4) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน pdf
    (5) แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ pdf
bookmark new 4. ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
   
     (1) แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร การประกอบธุรกิจแแต่ละด้าน    pdf
      (2) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในเเต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร   pdf
bookmark new 5. สถานภาพทางการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
   
    (1) แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร   pdf
bookmark new 6. สินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564    
    (1) แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร   pdf
bookmark new 7. กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
  
   (1) แสดงข้อมูลรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของเเต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   pdf

{/tabs}