play 16 ที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

  play 16  คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และหลักเกณฑ์ 

 play 16  ผลการอนุมัติเงินกู้

       play 16  ปี 2563

       play 16  ปี 2562

 play 16 ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

play 16  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติ 

play 16  หนังสือสัญญา กพส. ( ทั่วไป/โครงการพิเศษ ) กพส.สญ.1/62 ( ปรับปรุงตามหนังสือที่ กษ 1108/6)

play 16  หนังสือสัญญา กพส. ( โครงการพิเศษ), ( ภัยธรรมชาติ ) กพส.สญ.2/62 ( ปรับปรุงตามหนังสือที่ กษ 1108/6) เฉพาะกรณ๊โครงการที่ระบุ หากผิดนัดชำระ

       คิดดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้  

play 16  หนังสือสัญญา กพส. ( แบบรายงวด ) กพส.สญ.3/62 ( ปรับปรุงตามหนังสือที่ กษ 1108/6) 

play 16 หนังสือสัญญา กพส. (ปาล์ม)

play 16  หนังสือค้ำประกัน (แก้ไข 11 ก.พ.58)

play 16 บันทึกต่อท้าย (แก้ไข 11 ก.พ.58)