จำนวนสหกรณ์ และ จำนวนสมาชิก ทั้งหมดจำแนกตามประเภทของสหกรณ์
(โดยใช้ข้อมูล Profile ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)

 

play 16  ปี 2562

play 16  ปี 2561

play 16  ปี 2560

play 16  ปี 2559