แบบฟอร์มดาวน์โหลดเอกสาร

 

                                                             ชื่อเรื่อง

 ประเภทไฟล์  

              new  แบบรายงานประกันภัย (สหกรณ์)
        excel

                bookmark new เอกสารการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ปี 2560

 
                        arrowgreen2  แบบคำขอกู้สำหรับสหกรณ์   
                 bookmark new  แบบรายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์ตามคำแนะนำในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 2559           word  
                 bookmark new  แบบตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์          word
                 bookmark new  ควบคุมภายใน         excel
                 bookmark new   แบบฟอร์มธุรกิจ (รายเดือน) จนท.ส่งเสริมสหกรณ์         excel
                 bookmark new   เอกสารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560  
                        arroworange2  แบบคำขอกู้สำหรับสหกรณ์          word
                        arroworange2   แบบคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้         word
                        arroworange2   แบบคำขอผ่อนผันขยายเวลาชำระหนี้         word
                        arroworange2   บันทึกต่อท้าย (แก้ไข 11 ก.พ. 58)         word
                        arroworange2   แบบสำรวจสมาชิกวัตถุประสงค์กู้ยืม         excel
                        arroworange2   แบบสำรวจสาชิกวัตถุประสงค์จัดหา,รวบรวม         excel
                        arroworange2   สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป         excel
                        arroworange2    สัญญากู้ยืมเงินโครงการพิเศษ         excel
                        arroworange2    สัญญากู้ยืมเงินรายงวด         excel
                        arroworange2    สำเนาขอกู้         word
                        arroworange2    สำเนาขอเบิก         word
                        arroworange2    สัญญาค้ำประกัน(แก้ไข 11 ก.พ. 58)         excel

 

 ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ดูทำเนียบบุคลากร
 
ดูวิสัยทัศน์และพันธกิจ