การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

 

KM ปี 2564

*แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี

*คู่มือการสร้าง QR CODE

KM ปี 2563

*การส่งเสริมแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

*แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี

*แนวทางการบริหารหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

KM ปี 2562

*CPD KM BOT

*การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

*แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์

KM ปี 2560

*แนวทางการเขียนเสนอโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

*การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

*การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

KM ปี 2559

*แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน

*การจัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการ

*แนวทาง และวิธีการ การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559