• ban_hope
  • ban_covid
  • online_surway
  • แนวคิด
  • supet

activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

 click03 การเผยเเพร่ชุดวิดิทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

     next สาส์นวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

     next กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

     next ประกาศสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด เรื่อง จัดซื้อรภบรทุก 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ตอนเดียวขับเคลื่อน 2 ล้อ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

     next ประกาศสหกรณ์ลานสัก จำกัด เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ตอนเดียวขับเคลื่อน 2 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

 

     next แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน)

   next  แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงฯ ตามความมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

    next การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     next สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562

 

 

Down