ข่าวประชาสัมพันธ์

10anidot2a  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานซ่อมแซมลานตากผลิตผลการเกษตรสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด รายละเอียด 22/11/62 new2221
10anidot2a ขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) โครงการก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวโพดและข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตันต่อวัน (สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด)รายละเอียด13/08/62 
10anidot2a ราคากลาง ก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวโพดและข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตันต่อวัน (สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด) รายละเอียด13/08/62 
10anidot2a ระกาศ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอบความชื้นข้าวโพดและข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน (สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด)รายละเอียด13/08/62 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เหตุทดแทน) ครั้งที่ 2 รายละเอียด 30/05/62 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เหตุทดแทน) รายละเอียด 01/04/62 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด 25/12/61 
10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน (นิคมสหกรณ์ฟากท่า) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกรายละเอียด25/12/61
10anidot2a ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกรายละเอียด  25/12/61
  อ่านเพิ่มเติม
 

bg New1 copy