b1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 10anidot2a

ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ายละเอียด  15/11/64 new2221
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สถานที่ ในการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ายละเอียด  8/11/64 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอีย 25/10/64 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการเงินและบัญชี  รายละเอียด  11/10/64 
10anidot2a ระกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  รายละเอียด 15/09/64 
10anidot2a ระกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด  03/09/64 
10anidot2a แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด28/08/64 
  อ่านเพิ่มเติม

b2

b333 

                 ตลาดนำการผลิต
    และโครงการสำคัญตามนโยบาย     
                ผลการส่งเสริม
      ระบบการเกษตรแปลงใหญ่          
         ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์
  การตลาด/ปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐาน  
              รองรับเศรษฐกิจฯ  
               b11                   b12                 b13  
           
            การแสดงผลสำเร็จของงาน
    ส่งเสริมพัฒนา
หรืองานกำกับดูแล
          แก้ไขหรือป้องกันปัญหาฯ
               สารสนเทศผลสำเร็จของ
      การสร้างเครือข่าย
งานสหกรณ์ฯ  
           งานส่งเสริมและพัฒนา
      สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
               b14                   b15               b16
           
  • info_nikom.jpg
  • info_utt.jpg

sticker