ข่าวประชาสัมพันธ์

10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ รายละเอียด30/09/63 new2221
10anidot2a ระกาศ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร รายละเอียด(ตารางแสดงวงเงิน28/02/63 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) รายละเอียด15/01/63 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) รายละเอียด15/01/63  
10anidot2a  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานซ่อมแซมลานตากผลิตผลการเกษตรสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด รายละเอียด 22/11/62 
10anidot2a ขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) โครงการก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวโพดและข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตันต่อวัน (สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด)รายละเอียด13/08/62 
10anidot2a ราคากลาง ก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวโพดและข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตันต่อวัน (สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด) รายละเอียด13/08/62 
10anidot2a ระกาศ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอบความชื้นข้าวโพดและข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน (สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด)รายละเอียด13/08/62 
  อ่านเพิ่มเติม
 

bg New1 copy