ข่าวประชาสัมพันธ์

10anidot2a ระกาศสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ขนาดไม้น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา  รายละเอียด14/12/63 new2221
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  รายละเอียด24/11/63 
10anidot2a ระกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  รายละเอียด02/11/63 
 10anidot2a ระกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ รายละเอียด21/10/63 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ รายละเอียด30/09/63 
10anidot2a ระกาศ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร รายละเอียด(ตารางแสดงวงเงิน28/02/63 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) รายละเอียด15/01/63 
10anidot2a ระกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) รายละเอียด15/01/63  
10anidot2a  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานซ่อมแซมลานตากผลิตผลการเกษตรสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด รายละเอียด 22/11/62 
10anidot2a ขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) โครงการก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวโพดและข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตันต่อวัน (สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด)รายละเอียด13/08/62 
10anidot2a ราคากลาง ก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวโพดและข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตันต่อวัน (สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด) รายละเอียด13/08/62 
10anidot2a ระกาศ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอบความชื้นข้าวโพดและข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน (สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด)รายละเอียด13/08/62 
  อ่านเพิ่มเติม

bg New1 copy