ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 
 0801240323246840 ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
       - สหกรณ์ ปี 2561, 2562, 2563
       - กลุ่มเกษตรกร ปี 2561 , 2562, 2563