ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนัับสนุนจากภาครัฐ

45 2007  สหกรณ์ ปี 2561, 2562, 2563