0801240323246840 ข้อมูลปริมาณของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
       - สหกรณ์  ปี 2561, 2562, 2563
       - กล่มเกษตรกร ปี 25612562, 2563