0801240323246840 ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
       - สหกรณ์ 2561,  25622563
       - กลุ่มเกษตรกร   25612562,  2563