0801240323246840 ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     - ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 255825592560,2561, 2562, 2563
(
ประกาศ...หลักเกณฑ์ฯ)
     - ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 255825592560, 2561, 2562, 2563
(ประกาศ...หลักเกณฑ์ ฯ)