aa1

 

    ที่                  ชื่อ – สกุล                         ตำแหน่ง                   ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
1 นายสมภพ  ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ทุกสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
2 นายกฤติพงศ์  บุญเรือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ทุกสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
1 นายมิตร  ทองชัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์  จำกัด
โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16 2.สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด
E-mail : mitr 3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธ.ก.ส.อุตรดิตถ์  จำกัด
      4.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด
      5.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์  จำกัด
      6.สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 35 จำกัด
      7.สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
      8.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารม้าที่ 2 จำกัด
      9.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
      10.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด
      11.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
      12.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล จำกัด
 
2 นายสวัสดิ์  ทองศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1.สหกรณ์การเกษตรวังดิน  จำกัด
โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16 2.สหกรณ์การเกษตรผาจักร  จำกัด
E-mail : swts 3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้งยาง  จำกัด
4.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงลับแล  จำกัด
5.สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดลับแล  จำกัด
      6.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำอ่าง จำกัด
      7.สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน 20 จำกัด
       
3 นายสุชาติ  ธรรมศาสตร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1.สหกรณ์ยางพาราจังหวัดอุตรดิตถ์  จำกัด
โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16 2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านซ่าน  จำกัด
E-mail : suchart 3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขอน  จำกัด
4.สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์  จำกัด
      5.สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จำกัด
      6.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จำกัด
      7.สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์ จำกัด
 
4 นายศิโรทัย ขำคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินน้ำอ่าง จำกัด
โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16 2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน จำกัด
E-mail : sirothai 3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังแดง 2 จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรบ้านวังตะคร้อ จำกัด
5.สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์วังแดง จำกัด
6.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดงิ้ว  2  จำกัด
      7.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จำกัด
       
5 นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16 2.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
E-mail : jutarat 3.สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์คลองนาพง จำกัด
4.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านงิ้วงาม จำกัด
5.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสารส้ม จำกัด
6.สหกรณ์บริการรถรับจ้างอุตรดิตถ์ จำกัด
 
6 นายนรเศรษฐ์ เขียวษา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1.สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองหมู จำกัด
โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16 2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากสิงห์ จำกัด
E-mail : norazestz 3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านช่องลม จำกัด
      4.สหกรณ์การเกษตรบ้านพระฝาง  จำกัด
      5.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาง  จำกัด
      6.สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงอุตรดิตถ์  จำกัด
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    
1 นายสมชาย แจงกลาง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด
โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16 2.สหกรณ์การเกษตรพิชัย จำกัด
E-mail : somchai 3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
      4.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
      5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จำกัด
      6.สหกรณ์การเกษตรน้ำพี้ จำกัด
      7.สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด
8.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จำกัด
       
 2  นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ  จำกัด
 โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16 2.สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด
  E-mail : kanyawee   3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
      4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินตำบลผักขวง จำกัด
      5.สหกรณ์ยางพาราทองแสนขัน จำกัด
      6.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตทองแสนขัน จำกัด
      7.สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด
       
 3 นายชคัตตรัย  ปุตถานัง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินพิชัย จำกัด
  โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16   2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดกำแพง จำกัด
  E-mail :chakrattai   3.สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านโคน จำกัด
      4.สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พิชัย จำกัด
      5.สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดอุตรดิตถ์ จำกัด
      6.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนขัน จำกัด
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    
1 ว่าที่ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1.สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16 2.สหกรณ์การเกษตรตำบลท่าแฝก จำกัด
E-mail : piyavit 3.สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นม่วง จำกัด
      4. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำน้ำน่าน  จำกัด
      5. สหกรณ์การเกษตรท่าปลา  จำกัด
      6.สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จำกัด
      7.สหกรณ์ผู้ปลูกมะขามบ้านเสี้ยว จำกัด
      8.สหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา จำกัด
      9.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงฟากท่า จำกัด
      10.สหกรณ์การเกษตรบ้านวังอ้อ จำกัด
      11.สหกรณ์การเกษตรหัวทุ่งพัฒนา จำกัด
      12.สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยลึก จำกัด
      13.สหกรณ์การเกษตรบ้านสองห้อง จำกัด
      14.สหกรณ์ปศุสัตว์พัฒนาสองห้อง จำกัด
      15.สหกรณ์ผู้สัตว์ตำบลน้ำหมันพัฒนา จำกัด
      16.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงน้ำปาด จำกัด
      17.สหกรณ์การเกษตรบ้ายฝาย จำกัด
      18.สหกรณ์บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์  จำกัด
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4    
 1 นางอนุตรา ทองหาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จำกัด 
โทรศัพท์ 055-444089 ต่อ 16  2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเพนียด จำกัด
E-mail : anutara 3.สหกรณ์การเกษตรท่าพญา จำกัด
  4.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานพิชัยเฟอร์นิเทค จำกัด
      6.สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด 
  นิคมสหกรณ์ฟากท่า    
1 นายเดช บุญคมรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 1.สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด
โทรศัพท์ :055-810635   
E-mail : somdaj  
 
 นิคมสหกรณ์พิชัย    
1 นายเรืองศักดิ์  กงล้อม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 1.สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
โทรศัพท์ : ruangsak  
E-mail : 097-9188892  
 2 นายทรงกรด เอมเกตุ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสกรณ์ชำนาญงาน  1.สหกรณ์นิคมพิชัยภูเบนทร์ จำกัด 
โทรศัพท์ : 090-1496265  
E-mail : songklot