จำนวนสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ 

        ann62 1จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์  (คลิก)      

        ann62 1จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์  (คลิก)

        ann62 1กราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์  (คลิก)

        ann62 1กราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์  (คลิก) 

 

ข้อมูล จากฐานข้อมูลระบบ Profile สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์