flower หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์  (คลิก)
flower ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)
flower กราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)
flower ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  (คลิก)
flower กราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกตามประเภทสหกรณ์ (คลิก)

ข้อมูล จากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561