45 2007 แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกตามประเภท  (คลิก)

       45 2007กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกตามประเภท  (คลิก)

ข้อมูล จากฐานข้อมูลระบบ Profile สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์