0801240323246840 แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกตามประเภท (คลิก)

      0801240323246840 กราฟ แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของทรัพย์สิน  หนีสิน  ทุนของสหกรณ์ โดยแยกตามประเภท (คลิก)

ข้อมูล จากฐานข้อมูลระบบ Profile สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์